.

Dinsdags om de veertien dagen komt een aantal mensen kort bij elkaar in de Michaëlkerk om God te danken voor alles wat Hij ons geeft, voor gezondheid en dat we in vrijheid ons geloof kunnen belijden èn te bidden om Zijn hulp en nabijheid voor mensen om ons heen die het moeilijk hebben door ziekte, verdriet of rouw: de ernstig zieken, de mensen die zware behandelingen moeten ondergaan, die voor een onderzoek of operatie staan of wachten op uitslagen, de rouwdragenden en de eenzamen, maar ook voor mensen die leven in delen van de wereld waar oorlog is, waar honger wordt geleden of waar mensen zijn getroffen door natuurrampen. De gebedspunten worden aangedragen door de deelnemers, die vrij zijn om al dan niet zelf de voorbede uit te spreken. Globaal ziet een bidstond er zo uit: opening – lied – lezing - gezamenlijk gebed - lied. Dikwijls gaat er een groet vanuit de gebedskring naar mensen waarvoor is gebeden: het is een bemoediging als je weet dat er voor je wordt gebeden. Deze keer willen we u vragen met ons te bidden voor de mensen op de Hoogstraat en het werk dat onder hen wordt gedaan!

Door verschillende oorzaken kan een aantal mensen niet meer naar de gebedskring komen en dat is jammer, onze kring wordt zo erg klein. Graag roepen we u op om de kring weer groter te maken en met ons mee te danken en te bidden. Weet u mensen die onze voorbede nodig hebben, bekenden die het moeilijk hebben of misschien wilt u dat we voor u bidden, laat het ons gerust weten, ook al komt u zelf niet. Dat kan telefonisch of d.m.v. een briefje, eventueel anoniem, bij ondergetekende.
Komt u ook?
Namens de gebedskring, Riek van Hussel. (Nieuwe Steeg 59, tel. 453075)

terug