Visie en missie

Om het document over Visie en missie te openen:
klik hier

Organisatie

De leiding van de Michaëlkerk gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt uit  en door gemeenteleden gekozen en bestaat uit verschillende soorten ambten (functies): ouderlingen en diakenen. Ook de predikant maakt deel uit van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant en een afgevaardigde van de ouderlingen en diakenen.
De kerkenraad wordt in haar taken bijgestaan door diverse commissies.

Ouderlingen

De ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Ze brengen bijvoorbeeld een bezoek wanneer een persoon of de omstandigheden hierom vragen. Er zijn ook ouderlingen specifiek voor een bijzonder aandachtsgebied, zoals de secretaris (scriba).
Het werkgebied van de ouderlingen is verdeeld in vijf wijken. Iedere wijk heeft een wijkteam, dat voornamelijk een signaalfunctie heeft, maar ook betrokken wordt bij het “omzien naar elkaar”. Dit betekent bijvoorbeeld het bezoeken van nieuw-ingekomenen, het afleggen van kraambezoeken en het feliciteren van jubilerende gemeenteleden
Lees meer 

Diakenen

De diaconie ontfermt zich meer over mensen die in een moeilijke situatie terechtgekomen zijn: bijvoorbeeld door schulden of als vluchteling. Ze helpen mee in projecten waar hulpbehoevenden geholpen worden, maar staan ook klaar om in individuele gevallen te helpen. Om dit mogelijk te maken, zorgt zij voor het inzamelen van diaconale collecten.

Ouderlingen-kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters houden zich voornamelijk bezig met de financiële kant van de gemeente. Zij zorgen voor een verantwoord beheer van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, zorgen voor het salaris van de predikant en de seniorenpastor en hebben het beheer over de pastorie en het kerkgebouw.