College van Kerkrentmeesters

II College van Kerkrentmeesters
Fiscaal RSIN nummer: Hervormde Gemeente te Leersum RSIN 002690330
Contactadres: College van Kerkrentmeesters Michaëlkerk, Kerkplein 1, 3956BW Leersum
Telefoon: 0343-460157
Email: cvkmichaelkerk@pknleersum.nl
Bankrekening: NL40 RABO 0373 7241 36
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van Michaël-gemeente, met uitzondering van de Diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het CvK contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art.3)
het werkplan van het CvK kunt u hier vinden
 
A. Financiële verantwoording 
De begroting en de jaarrekening van de Protestantse Michaël gemeente Leersum zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden. Deze stukken zijn hieronder te vinden.

Klik op het overzicht voor een vergroting.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat; in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug