ANBI

Algemene gegevens
Naam ANBI:       Hervormde gemeente Leersum
Telefoonnummer: 0343-460157
Website adres:    http://www.pknleersum.nl
E-mail:                scribamichaelkerk@pknleersum.nl
Adres:                 Kerkplein 1
Postcode:            3956 BW
Plaats:                 Leersum
Postadres:           Kerkplein 1
Postcode:            3956 BW
Plaats:                 Leersum

De Protestantse gemeente Michaëlkerk te Leersum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/kerkorde De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Michaëlkerk te Leersum

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 (predikant, 7 diakenen, 8 ouderlingen en 5 ouderling-kerkrentmeesters) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente

C. Doelstelling/visie.
De Michaëlkerk ziet zichzelf als kerk van Christus - niet voor zichzelf alleen, maar als instrument van God voor het heil van de wereld. We vinden het belangrijk dat onze geloofsgemeenschap voor de omringende samenleving van betekenis is. Verbindingen met anderen (en andere organisaties) die zich inzetten voor het welzijn van mensen en voor een zinvol (samen-)leven zijn daarom voor ons onmisbaar. In ons pastoraat en ons diaconaat letten we op de veranderingen in de samenleving en op knelpunten in de directe en de wereldwijde omgeving. Omdat de samenleving èn het kerkelijk leven in beweging zijn, willen we als kerk open staan voor nieuwe uitdagingen die zich aandienen. Vanzelfsprekend moeten we daarbij goed afwegen welke inzet daarbij nodig is en gegeven kan worden.’

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link www.protestantsekerk.nl/visienota
Het beleidsplan van de Michaëlkerk kunt u vinden in de nota Visie en missie Michaëlkerk
Het werkplan van het Pastoraat kunt u hier vinden

De visie en missie van de Michaëlkerk worden gekenmerkt door de volgende punten:
  • Relatie met God, elkaar en onze samenleving
  • Ruimte in de gemeente (in geloven; denken en doen)
  • Erediensten voor alle leeftijdscategorieën
  • Actief deel uitmaken van onze samenleving; onze geloofsgemeenschap is van betekenis
  • Meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving
In afzonderlijke werkplannen worden deze punten nader uitgewerkt op het gebied van pastoraat; diaconaat en beheerszaken

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
 

 
terug