Bijbelgesprekskring

In december en ook in januari kwamen we weer bijeen. We vervolgden in Genesis de gebeurtenissen rondom Abram en zijn familie. Soms lijkt een gebeurtenis, een naam, of een woord een toevalligheid, een speling van het lot. Maar we zien ook vaak dat er een lijn in al die gebeurtenissen, namen en personen zit. Een lijn die door de God van Abram zorgvuldig is uitgezet en soms eeuwen later ineens een totaal ongedachte plaats in de (heils)geschiedenis krijgt.

Het boek Genesis biedt ons vele gezichtspunten, soms moeilijk te begrijpen, maar dan ineens worden je ogen geopend en kom je verderop in de Bijbel een link tegen met die oude gebeurtenissen. Neem Genesis 14, waar voor de toen bekend wereld welhaast een wereldoorlog uitbreekt. Vijf koningen die in opstand komen tegen de hen overheersende koning Kedorlaomer van Elam (waarschijnlijk het latere Babylon). Die had nog drie koningen als bondgenoot en die vier koningen versloegen één voor één de vijf koningen die aam hem geen belastingen meer wilden betalen. Daaronder de koningen van Sodom en Gomorra. De inwoners van die steden werden (zoals toen en helaas vaak ook nu nog te doen gebruikelijk is) in slavernij weggevoerd. Genocide noemen we dat nu. Maar dat machtige leger dat vijf koningen verslagen en de inwoners van vijf steden weggevoerd had, werd op zijn beurt verslagen door een groepje gewapende mannen van Abram Slechts 318 *) gewapende mannen kon Abram op de been brengen. Maar die “Gideonsbende” versloeg met Gods hulp dat machtige leger en voerde alle gevangenen weer terug maar hun huis. Waaronder de neef van Abram, Lot.

Maar dan gebeurt er iets. Melchisedek de koning van Salem “een priester van God. De Allerhoogste” komt in Genesis 14, de verzen 18 – 20 naar Abram toe en zegent hem. Zijn naam betekend “Koning van de gerechtigheid”. Wij weten uit de geschiedenis niet wie die Melchisedek was en welke stad wordt bedoeld met Salem. Die naam betekend “Koning van de vrede”

Al wordt soms wel aangenomen dat het de latere stad Jeruzalem is geweest. Die koning verdwijnt na Genesis 14 weer spoorloos. Tot in Psalm 110: 4, waar staat ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was’. Dan weer ineens in de brief aan Hebreeën hoofdstuk 6: 20 en in Hebreeën hoofdstuk 7 de verzen 1, 6, 10 en 11. Daar staat weer dat Melchisedek een eeuwig priester is, meer dan de eerste Israëlische hogepriester Aaron. Dan komt naar voren: Is Melchisedek dan misschien Jezus zelf? Zou Salem dan het Hemelse Jeruzalem kunnen zijn? Wij weten het niet, maar het is wel opvallend dat Melchisedek in de brief aan de Hebreeën met Jezus in verband wordt gebracht.

We gaan de geschiedenis vervolgen op woensdag 7 februari om 10.00 uur in het Michaëlhuis en dan hopen we Genesis 15 te bespreken; “Abrams Visioen”. We vervolgens onze samenkomsten verder op de eerste woensdagen van de maand en dat zijn: 6 maart, 3 april en op 1 mei a.s. Steeds om 10.00 uur in het Michaëlhuis. Zet die data in uw agenda en kom eens meepraten, of gewoon meeluisteren, want dat is minstens zo belangrijk. Een ieder is van harte welkom op de genoemde datums, tijd en plaats. De koffie staat altijd klaar!!

*) Bijzonder: 3+1+8 = 12 (het getal van Gods volheid)
Namens de gespreksgroep een hartelijke groet, Teunis Reedijk.

terug