Liturgie Dankdag 2022 - 2 november

Klik hier om de liturgie in te zien.
 
woord van welkom     
hand op het hart

(we gaan staan)

moment van inkeer, votum en groet

we zingen: "De aarde en haar volheid zijn" Psalm 24: 1 en 5

1.De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

5.Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

(we gaan weer zitten)

bij de dienst...

openingsgebedloflied
we zingen: “Zaaien maaien oogsten” Lied 716 

 
 

2.Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

3.Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.


Schriftlezing  Habakuk 3: 1-7 en 13-19 (BGT)

we zingen:  “Als rechter zult Gij reddend komen” ZG 37 
                             (melodie “U kennen, uit en tot U leven...”) 

1.Als rechter zult Gij reddend komen,
uw oordeel gaat door merg en been;
met schrik heb ik uw naam vernomen:
Gij blaast het kaf rondom ons heen -
toch wacht ik, hoe de vijand woedt,
vertrouwend af, wat Gij ook doet.2.Al zou de vijgenboom niet bloeien,
de akker zonder vruchten zijn,
al zou er geen olijf meer groeien,
al bleef de wijnstok zonder wijn,
al had ik niets meer, al met al
geen schaap, geen rund meer in de stal -

3. ik zal nochtans weer vreugde vinden
en juichen in de Heer mijn God!
Mijn voeten zijn als die der hinden:
Hij leidt mij op een hoge rots -
een loflied overstemt de klacht,
de Heer der heren is mijn kracht!
(t. A.F. Troost, m. M. Kamminga) 

Schriftlezing  Openbaring 7: 9-12 (NBV)

we zingen: Heilig, heilig, heilig” Lied 985: 1 en 3 

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!


overdenkingwe zingen: “Gij hebt, o Vader van het leven...” 
                   Lied 823: 1, 2, 4 en 5

1.Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

2.Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

4.Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust’loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5.O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
dank- en voorbeden, stil gebed, 'onze Vader'
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.


bij de schikking 

toelichting op de collecten

 

slotlied
(we gaan staan)
we zingen:  “Grote God, wij loven U” Lied 413

1.Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2.Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig' toe!

3.Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

zending en zegen
vg.:    ....
a.:     AMEN, AMEN, AMEN!
 
terug